Artikel 1: Definities

 1. “Client”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Herder Online een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
 2. “Herder Online”: eenmanszaak gevestigd te Amsterdam. Louis Apolstraat 35.
 3. “Schriftelijk”: op papier, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. “Werkzaamheden”/”Overeenkomst”: vooraf schriftelijk vastgestelde taken die ten uitvoer dienen te worden gebracht door Herder Online.  

Artikel 2: Totstandkoming werkzaamheden

 1. Indien een aanbod van Herder Online wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Herder Online, dan wel op het moment dat Herder Online met instemming van de Client een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Mondelinge afspraken binden Herder Online pas nadat deze schriftelijk door Herder Online zijn bevestigd.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Herder Online bindend.

Artikel 3: Uitvoering werkzaamheden

 1. Herder Online zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Bij activiteiten waaraan een inspanningsverplichting verbonden is kan HerderOnline nimmer garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Client gewenste resultaat bereikt wordt.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft Herder Online het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
 4. De Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Herder Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan Herder Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan Herder Online zijn verstrekt, heeft HerderOnline het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan deClient in rekening te brengen.
 5. Herder Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordatHerder Online is uitgegaan van door de Client verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HerderOnline kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien door Herder Online of door Herder Online ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Client of een door Client aangewezen locatie, draagt Client kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De Client vrijwaart Herder Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden, die (mede) aanClient toerekenbaar is.

Artikel 4: Internet en zoekmachine marketing

 1. De Client verleent aan Herder Online een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Herder Online noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de internet en/of zoekmachine marketing campagnes.
 2. Herder Online zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van HerderOnline over de mogelijke resultaten van de zoekmachine en online marketing campagnes zijn derhalve indicatief van aard. De Client kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
 3. De door de zoekmachines en/of andere media exploitant in rekening gebrachte kosten die verband houden met de campagne(s) dienen rechtstreeks door de Client, zonder tussenkomst van Herder Online, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine en/of media exploitant. Herder Online kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldo tekorten van de Client.
 4. De Client dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Herder Online is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Client.

Artikel 5: Aanpassing werkzaamheden

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de werkzaamheden dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Herder Online zal de Client zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogtestellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de werkzaamheden financiële consequenties zal hebben, zal Herder Online de Client hierover tevoren inlichten en om akkoord vragen.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Herder Online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst eenoverschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Herder Online geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Herder Online kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de werkzaamheden van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Client binnen 8 dag en na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Herder Online, bij gebreke waarvan de Client wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Herder Online in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Herder Online de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Client aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Client schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Herder Online slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Herder Online verleende diensten, rusten bij Herder Online. De Client erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 2. Alle door Herder Online verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Client. Het is de Client niet toegestaan om informatie verkregen van Herder Online openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Herder Online.
 3. Alle door Herder Online geleverde documenten ter vervulling van de werkzaamheden, blijven eigendom van Herder Online. Na afloop of opzegging van de werkzaamheden kan Herder Online de Client verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
 4. De Client vrijwaart Herder Online voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Herder Online ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt worden.
 5. Herder Online behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Client bij derden terecht komt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Herder Online kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Herder Online, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haardirectie of haar leidinggevend personeel.
 2. Herder Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Client, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door, fouten in door Herder Online verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden, het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, het niet opvolgen door Client van de door Herder Online verstrekte adviezen, door storingen in de elektronische dienstverleningen van Herder Online en van derden, zoals zoekmachines, sociale netwerken, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
 3. Schade waarvoor Herder Online aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Client deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Herder Online, tenzij Client aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Elk recht op schadevergoeding terzake vervalt na verloop van dein de vorige zin genoemde termijn.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Herder Online – uit welken hoofde ook – beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst.
 5. Indien de in het vorige lid genoemde factuurwaarde een bedrag bevat ten behoeve van inkoop van advertentieruimte bij een media exploitant, valt dit bedrag buiten de factuurwaarde.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Herder Online nimmer gehouden tot een schadevergoeding die meer bedraagt dan het in het kader van een door Herder Online afgesloten verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 7. De Client vrijwaart Herder Online ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, op een door Herder Online aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De Client verricht de aan Herder Online verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Herder Online heeft verstrekt. De Client is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Client zijn de vorderingen van Herder Online op de Client onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Client niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus alsmede de wettelijke rente over de hoofdsom. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 300 euro.

Artikel 11: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Herder Online bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, hetzij de overeenkomst van de werkzaamheden te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Client gehouden diens verplichtingen jegens Herder Online tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Herder Online gemaakte kosten zullen terstond enten volle opeisbaar zijn.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Herder Online, diens toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 12: Opzegging, ontbinding

 1. Herder Online is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient de Client een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Client, heeft HerderOnline recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Herder Online zijn toe te rekenen. Voorts is de Client in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Client.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Herder Online, zal HerderOnline in overleg met de Client zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Client toerekenbaar zijn.
  5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Herder Online extra kostenmet zich meebrengt, worden deze aan de Client in rekening gebracht.
 5. Herder Online is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden indien de Client:
  a) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend,
  b) surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend,
  c) in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten, of bij Herder Online het redelijke vermoeden bestaat dat hij daarin te kort zal schieten.